Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi Skr. 2022/23:113

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Skynda långsamt – de statliga servicekontoren i ny regi (RiR 2022:28).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om den lokala serviceorganisationen i
Statens servicecenters (SSC) regi är ändamålsenlig och effektiv för att
tillgängliggöra statlig service med hög kvalitet i hela landet.
Riksrevisionens övergripande slutsats är att den nya serviceorganisationen
i SSC:s regi inte kan säkerställa att alla besökare får en likvärdig service
av hög kvalitet. Enligt Riksrevisionen finns det brister och risker i
verksamheten som behöver hanteras av SSC och samverkansmyndigheterna. Riksrevisionen anser att dessa brister och risker behöver hanteras innan nya myndigheter ansluts till servicekontoren för att inte riskera att försämra servicen.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer i
huvudsak i de redovisade iakttagelserna. Rapporten utgör ett viktigt bidrag
i det fortsatta arbetet med att utveckla servicekontorsverksamheten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.