Konvention angående arbetsförmedling för sjömän Diarienummer: SÖ 1921:

(Ratificerad av Sverige den 12 september 1921. Ratifikationsinstrumenten deponerades hos Nationernas förbunds ständiga sekretariat den 18 oktober 1921.)

Ladda ner: