Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Konvention angående arbetsförmedling för sjömän Diarienummer: SÖ 1921:

Publicerad Uppdaterad

(Ratificerad av Sverige den 12 september 1921. Ratifikationsinstrumenten deponerades hos Nationernas förbunds ständiga sekretariat den 18 oktober 1921.)

Ladda ner: