Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Demografins regionala utmaningar SOU 2015:101

Publicerad

Ladda ner:

I denna bilaga till Långtidsutredningen analyseras de demografiska utmaningarna till 2040 ur regionalt och kommunalt perspektiv. Särskilt fokus ligger på kommunernas ekonomi och verksamhet samt på arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Analysen bygger på en regional prognos baserad på de ekonomiska scenarier som presenteras i långtidsutredningens bilaga 1 och på SCB:s befolkningsprognos för landet. Bilagan har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av ämnesråd Sverker Lindblad, Näringsdepartemetet, Ulf Tynelius, Torbjörn Danell och Wolfgang Pichler, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi.