Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Inequality and economic performance SOU 2019:54

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet
under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband
med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras
som fristående bilagor till utredningen.

Denna bilaga innehåller en omfattande genomgång av litteraturen
om sambandet mellan jämlikhet och ekonomisk tillväxt, och tar sin
utgångspunkt i en diskussion om begreppen rättvisa i allmänhet och
lika möjligheter i synnerhet, samt hur dessa begrepp fångas i de
vanligaste måtten på inkomstspridning.