Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Naloxon kan rädda liv - bedömningar av nuläget och nästa steg SOU 2022:54

Publicerad

I delbetänkandet Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg analyserar Narkotikautredningen om andra yrkesgrupper än hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.

Ladda ner:

Utredningen:

• bedömer att tillgången till naloxon behöver ingå som en av flera insatser i ett nationellt program för att förhindra narkotika-och läkemedelsorsakad dödlighet.

• tar principiellt ställning för att det bör bli möjligt för andra än hälso-och sjukvårdspersonal att inom sina arbetsuppgifter kunna administrera naloxon vid en opioidförgiftning.

• lämnar inga författningsförslag i betänkandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar

    En särskild utredare ska föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Syftet med utredningen är att säkerställa att narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och skademinimering samt att den utvecklas och anpassas till nutidens och framtidens utmaningar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Naloxon kan rädda liv

    I delbetänkandet Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg analyserar Narkotikautredningen om andra yrkesgrupper än hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.

Lagrådsremiss

Proposition