Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Publicerad

Tecknade bilder på människor i profil

Utredningen har strävat efter att ta fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. För att få underlag till det har utredningen tagit fram en beskrivning av vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vård-kedjan och barns och ungas delaktighet.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Utredaren ska bland annat lämna förslag på:

  • hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas,
  • hur stödet till barn och unga kan förbättras sedan vård utanför det egna hemmet har upphört,
  • analysera familjehemmens förutsättningar att ge god vård och föreslå hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka,
  • analysera och föreslå hur kunskapen om kvaliteten i vården kan öka lokalt och nationellt,
  • och föreslå de åtgärder eller författningsändringar som bedöms lämpliga.

I uppdraget ingår även att se över vårdkedjan som helhet samt specifika delar kring familjehemsvården, institutionsvården, eftervården, barns delaktighet och uppföljningen av vården.