Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning 2023:77

Publicerad

Delbetänkandet Behörig myndighet enligt EU:s avskogningsförordning (SOU 2023:77).

Ladda ner:

EU har antagit en förordning om åtgärder för att minska avskogning och skogsförstörelse, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1115 av den 31 maj 2023 om tillhandahållande på unionsmarknaden och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010. Utredningen ska lämna förslag för att anpassa svensk rätt till avskogningsförordningen. 

Uppdraget i detta delbetänkande är att föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behöriga myndigheter enligt förordningen. Utredningen menar sammantaget att övervägande skäl talar för att utse en behörig myndighet och att Skogsstyrelsen har bäst förutsättningar att utföra uppgiften. Utredningen föreslår därför att regeringen utser Skogsstyrelsen till behörig myndighet enligt förordningen. Utredningen föreslår även att regeringen bör ge Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket i uppdrag att forma en arbetsgrupp som ska stödja Skogsstyrelsen vid
tillämpningen av förordningen.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 14 februari 2025.