Förklaring, avsedd i artikel 36, andra stycket, av stadgan för den fasta mellanfolkliga domstolen Diarienummer: SÖ 1926:4

Avgiven i Genéve den 18 mars 1926.
svenske ministern i Bern den 18 mars avgiven förklaring:

Ladda ner: