Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet SÖ 2010:37

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 37
Avtal med Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Stockholm den 4 juni 2004

Regeringen beslutade den 13 maj 2004 att underteckna avtalet. Den 25 november 2004 beslutade regeringen att godkänna avtalet. Chiles regering underrättades den 2 december 2004 om det svenska godkännandet. Avtalet trädde i
kraft den 30 december 2005.

Riksdagsbehandling: Prop 2004/05:20, bet. 2004/05:SkU12, rskr. 2004/05:62, SFS 2004:1051-1052