Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan SÖ 2011: 15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 15
Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan
Jakarta den 9 november 2009

Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 att underteckna avtalet. Den 8 september 2011 beslutade regeringen att godkänna avtalet. Avtalet godkändes den 11 oktober 2011. Avtalet har ännu inte trätt i kraft.

Riksdagsbehandling: Prop. 2010/11:88, bet: 2010/11:UU17, rskr: 2010/11:289