Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2011:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 1
Avtal med Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Paris den 24 februari 2010

Regeringen beslutade den 21 januari 2010 att underteckna avtalet. Den 6 maj 2010 beslutade regeringen att godkänna avtalet och Andorras regering underrättades om godkännande det 15 maj 2010. Avtalet trädde i kraft den 11 februari 2011.

Riksdagsbehandling: Prop 2009/10:143,bet. 2009/10:SkU47, rskr. 2009/10:247, SFS 2010:328.