Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp SÖ 2013:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 11 oktober 2007 att underteckna konventionen. Undertecknandet skedde den 25 oktober 2007 i Lanzarote. Den 30 maj 2013 beslutade regeringen att ratificera konventionen. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare den 28 juni 2013.

I samband med deponeringen avgav Sverige förklaringarna att Sverige förbehåller sig rätten att inte tillämpa artikel 20.1.a och e beträffande framställning och innehav av pornografiskt material där barn, som uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, deltar och där dessa bilder framställts och innehas av dem med deras samtycke och enbart för deras privata bruk och att inte kriminalisera försök till gärningar som avses i artikel 22 och 23.

Enligt artikel 37.2 har regeringen underrättat Europarådets generalsekretererar att Rikspolisstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att samla in och lagra data om identitet och den genetiska profilen (DNA) hos personer som har dömts för brott som avses i konventionen.

Konventionen trädde i kraft den 1 juli 2010 och för Sverige den 1 oktober 2013.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:111, bet. 2012/13:JuU20, rskr. 2012/13:234

Laddar...