Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter (SÖ 1986:8) SÖ 2013:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 november 2012 att underteckna protokollet. Protokollet undertecknades i Bryssel den 4 december 2012. Protokollet trädde i kraft den 18 oktober 2013 efter notväxling.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:86, bet. 2012/13:SkU26, rskr. 2012/13:237