Mål för innovation

Stärkt innovationsförmåga och innovationsklimat

För att främja innovation och förnyelse av näringslivet arbetar regeringen med insatser för att stärka innovationsförmågan i samhället.
Staten bidrar till innovationsklimatet genom kunskapsuppbyggnad, väl fungerande, ändamålsenliga och stabila ramvillkor, men även genom direkta insatser i innovationsprocesser. För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat så att nya jobb kan växa fram i hela landet är det viktigt att stimulera både utbud och efterfrågan på nya innovativa lösningar i alla delar av samhället. Staten spelar också en viktig roll för svensk innovationskraft genom att tillhandahålla ett väl fungerande system för hantering av immateriella tillgångar.

För att Sverige ska stå starkt i den internationella konkurrensen behövs ett utvecklat samarbete mellan politik på olika nivåer, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut samt universitet och högskolor. För att ytterligare utveckla samarbetet behöver möjligheterna för samverkan mellan universitet och högskolor, andra offentliga aktörer och näringsliv stärkas. Regeringen vill stödja samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxten av företag.

Nationella Innovationsrådet

För att ytterligare prioritera stärkt innovationskraft har regeringen inrättat ett nationellt innovationsråd. Det ska fungera som ett forum för löpande utbyte mellan regeringen och ledamöter från näringslivet, forskarvärlden och arbetsmarknadens parter. Rådet ska identifiera utmaningar och samverkansområden av strategisk betydelse för utvecklingen av innovationspolitiken samt föreslå initiativ för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen bygger på Sveriges och
svenskt näringslivs komparativa fördelar och områden som är av särskild betydelse för framtida tillväxt och samhällsutmaningar. De är: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material. De ska binda samman insatser som görs för att
stimulera innovationssamverkan mellan näringsliv, offentlig sektor,
universitet, högskolor och institut i hela landet.

Testbädd Sverige

Regeringen har lanserat Testbädd Sverige med målsättningen att det ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. För att samla befintliga tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer behöver samverkan mellan olika aktörer stärkas. Testbädd Sverige omfattar därför flera olika typer av satsningar. Insatserna genomförs huvudsakligen via strategiska innovationsområden, test och demonstration, industriforskningsinstituten, utmaningsdriven innovation och samverkansprogrammen.

Elektrifiering av fordonsparken och biodrivmedel

I budgetpropositionen föreslår regeringen en miljard kronor de kommande sex åren för att stödja omställningen till en elektrifierad transportsektor. En viktig del är uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet – en testbädd för att utveckla nästa generations hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon. Satsningar görs även på utveckling inom bland annat biogas. Insatserna stärker konkurrenskraften för svensk fordonsindustri och bidrar till att globalt miljönyttiga produkter kan utvecklas och exporteras.