Mål för krisberedskap

Målen för vår säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Sveriges krisberedskap och civila försvar måste ständigt utvecklas för att kunna möta olika svåra utmaningar, vilka sträcker sig från allvarliga olyckor och kriser – till exempel naturolyckor, oljeutsläpp, störningar i el- och vattenförsörjning – till i värsta fall krig. Regeringens nationella säkerhetsstrategi som presenterades i januari 2017 anger ramverk och inriktning för det arbete som krävs för att värna Sveriges säkerhet, såväl inom som mellan olika politikområden.

I ett samhälle som hela tiden förändras finns det ett ständigt behov av att skapa förutsättningar för att kunna förhindra och hantera händelser som kan få allvarliga konsekvenser. Det betyder att berörda aktörer på såväl central, regional som lokal nivå behöver utveckla sina verksamheter kontinuerligt för att kunna möta de nya utmaningar som en förändrad omvärld medför.