Mål för krisberedskap

De av regeringen angivna målen för krisberedskapen är att:

  • minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet
  • värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.

Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och konsekvenser av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.
Krisberedskapsarbetet utgör också en utgångspunkt för arbete med det civila försvaret.