Mål för militärt försvar

Målet för det militära försvaret är att ha förmåga att:

 • försvara Sverige mot väpnat angrepp,
 • hävda Sveriges territoriella integritet samt värna suveräna
  rättigheter och nationella intressen i Sverige och utanför svenskt
  territorium i enlighet med internationell rätt,
 • främja vår säkerhet samt förebygga och hantera konflikter och krig genom att i fredstid genomföra operationer på vårt eget territorium och i närområdet samt delta i internationella fredsfrämjande
  insatser, och
 • skydda samhället och dess funktionalitet genom att med befintlig
  förmåga och resurser bistå övriga samhället såväl i fred som vid
  höjd beredskap.