Militärt försvar i statens budget

Militärt försvar omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, i regeringens budgetproposition.

Området omfattar följande anslag:
1:1   Förbandsverksamhet och beredskap
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 Forskning och teknikutveckling
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
1:7 Officersutbildning m.m.
1:8 Försvarets radioanstalt
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10 Nämnder m.m.
1:11 Försvarets materielverk
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen
1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.