Miljö och klimat i statens budget

Publicerad

Område Miljö- och klimat omfattas av utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård i regeringens budgetproposition för 2015. Området omfattas också av anslag 13:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslag 3:1 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap samt anslag 1:5 inom Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Anslag
1:1 Naturvårdsverket
1:2 Miljöövervakning m.m.
1:3 Åtgärder för värdefull natur
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
1:5 Miljöforskning
1:6 Kemikalieinspektionen
1:7 Avgifter till internationella organisationer
1:8 Supermiljöbilspremie
1:9 Sveriges meterologiska och hydrologiska insitut
1:10 Klimatanpassaning
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
1:13 Internationellt miljösamarbete
1:14 Skydd av värdefull natur
1:15 Havs- och vattenmyndigheten
1:16 Klimatinvesteringar
1:17 Elbusspremie
1:18 Investeringsstöd för gröna städer
1:19 Elcykelpremie
1:20 Industriklivet
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Mer om statens budget

Den 10 april lämnar regeringen 2019 årsekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen.