Statsstöd

Uppdaterad

Statsstöd är när det offentliga, såsom staten, kommuner eller regioner stödjer en viss verksamhet med offentliga medel på ett sätt som ger mottagaren en fördel gentemot andra aktörer på marknaden. Det finns EU-regler för detta och det krävs normalt sett godkännande från EU-kommissionen innan stöd får lämnas för att undvika snedvridning av konkurrensen på EU:s inre marknad.

EU:s regler för statligt stöd regleras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det offentliga (staten) får med vissa undantag inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids.

EU:s regler för statligt stöd sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet. Det gäller också för Sverige. Reglerna finns i artiklarna 107–109 i EUF-fördraget. 

Vissa kriterier måste uppfyllas för att stöd ska räknas som statsstöd

Begreppet statsstöd finns reglerat i artikel 107.1 i EUF-fördraget och har utvecklats genom EU-domstolens rättspraxis. Artikeln innehåller flera rättsliga kriterier (rekvisit) som alla ska vara uppfyllda för att det ska vara ett statsstöd.  

Stödåtgärden ska bland annat kunna kopplas till det offentliga och finansieras med offentliga medel. Stödåtgärden ska vidare vara riktad till vissa verksamheter eller viss produktion. Stödmottagaren ska bedriva ekonomisk verksamhet och stödåtgärden ska dessutom ge mottagaren en fördel på marknaden. Slutligen ska stödåtgärden snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan EU:s medlemsstater.

Stödåtgärderna kan anta olika former. Det kan till exempel handla om bidrag, lån på förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter. Ytterligare exempel kan vara icke marknadsmässiga avkastningskrav på offentligt ägda bolag, eller försäljning av offentlig egendom på icke marknadsmässiga villkor.

Vilken typ av stöd får det offentliga ge?

Det offentliga får ge stöd så länge undantagen från det generella förbudet i fördraget är uppfyllda. För de vanligaste stödområdena finns det riktlinjer som klargör reglerna. 

Den allmänna gruppundantagsförordningen

Det offentliga kan ge stöd till vissa utpekade områden utan att först behöva vänta på EU-kommissionens godkännande. För att kunna göra det måste stödet utformas enligt de krav som anges i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen på EU-kommissionens webbplats

Stöd av mindre betydelse

Det offentliga kan också ge stöd som sammanlagt inte överstiger 300 000 euro över en period av tre år per stödmottagare utan att behöva vänta på EU-kommissionens godkännande, förutsatt att de krav som finns i förordningen om stöd av mindre betydelse uppfylls. 

Det finns även regler för stöd av mindre betydelse för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, fiske och jordbruk. 

Om förordningen för stöd av mindre betydelse på EU-kommissionens webbplats

Hanteringen av statstöd

Det är bara EU-kommissionen som kan godkänna statsstöd. Kommissionen kontrollerar även att medlemsstaterna följer regelverket. Kommissionens beslut kan i sin tur prövas av EU-domstolen.

Vad händer om reglerna inte följs?

Den som lämnat ett stöd som utgör olagligt stöd ska återkräva stödet med ränta enligt bestämmelserna i statsstödslagen (2013:388). Detta gäller även om det leder till att företaget måste försättas i konkurs. Om medlemsstaten inte återkräver på eget initiativ eller vägrar att följa kommissionens beslut kan kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. Medlemsstaten riskerar då att fällas för fördragsbrott med kännbara böter som följd om inte beslutet följs.

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler på Riksdagens webbplats

Kontakterna med EU-kommissionen går via Klimat- och näringslivsdepartementet

Alla myndigheter och beslutande församlingar är skyldiga att följa EU:s statsstödsregler men det är bara regeringen som via Klimat- och näringslivsdepartementets enhet för näringsliv, innovation och marknader (KN NIM) kan anmäla stöd till kommissionen för godkännande eller meddela att ett gruppundantag ska användas. Det gäller också för kommunala stöd. 

Kontakt

Klimat- och näringslivsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Klimat- och näringslivsdepartementet, via registrator

Mer information

Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att ge vägledning till kommuner och regioner om statsstödsreglerna för att öka kunskapen om reglerna och underlätta rättssäkra beslut på lokal och regional nivå. Du kan läsa mer på deras webbsida nedan.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) är kontakt för årlig rapportering och transparensredovisning av beslutade stöd och ansvarar för Sveriges webbplats för statligt stöd.

Vilka verksamheter räknas som ekonomiska?

Begreppet ekonomisk verksamhet ska tolkas mycket brett och omfattar varje organisation – oavsett juridisk form, ägande eller finansiering – som med eller utan vinstsyfte köper eller säljer varor eller tjänster på en eller flera marknader.

Även offentliga aktörer – staten eller kommunala organ – kan alltså bedriva ekonomisk verksamhet. Detsamma gäller till exempel en stiftelse, en ideell verksamhet eller en idrottsförening. Vissa mottagare kan uppvisa kriterier av både ekonomisk och social karaktär. Det gäller särskilt områden som vård, skola och omsorg, vilka i sin kärna är icke-ekonomiska, men där det också förekommer områden med marknadselement som kan utgöra ekonomisk verksamhet. I samtliga fall måste alltid en individuell bedömning göras.