Mål för skatter och tull

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Enligt riktlinjerna för skattepolitiken är skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden, olika samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. Skatterna ska tas ut på ett sätt som är förenligt med de övergripande målen för regeringens ekonomiska politik.

Skattepolitiken ska också skapa förutsättningar för:

  • En hållbar tillväxt och hög sysselsättning
  • Rättvist fördelat välstånd
  • Ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle

För att kunna stödja den ekonomiska politiken på ett effektivt sätt bör skattepolitiken utformas efter fyra vägledande principer:

1. Ett legitimt och rättvist skattesystem

Medborgarna och företagen ska ha ett högt förtroende för skattesystemet. Skatter ska tas ut på ett rättssäkert sätt.

2. Generella och tydliga regler

Skattereglerna ska vara generella och tydliga, med breda skattebaser och skattesatser som är väl avvägda gentemot målen för den ekonomiska politiken. Detta bidrar till ett legitimt och rättvist skattesystem.

3. Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället

Beskattningen ska i möjligaste mån ska ske i anslutning till inkomsttillfället. En minskad förekomst av skattekrediter säkerställer svenska skatteintäkter.

4. Hållbara regler i förhållande till EU

Regelverket ska vara förenligt med EU-rätten, både i förhållande till specifika rättsakter och till bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om fri rörlighet samt reglerna om statligt stöd.

De av riksdagen antagna riktlinjerna för skattepolitiken finns i 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100, avsnitt 5.5).