Mål för socialförsäkringar

Det finns särskilda mål för de tre delområden som ingår i området socialförsäkringar: föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar, pensioner och sjukförsäkring.

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar

Målet för området är att den ekonomiska familjepoli­tiken ska bidra till en god ekonomisk levnads­standard för alla barnfamiljer samt minska skill­naderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Den ekonomiska familjepolitiken ska även bidra till ett jämställt föräldraskap.

Pensioner

Målet för området ekonomisk trygghet vid ålderdom är att kvinnor och män med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare. Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin framtida pension och vad som påverkar den. Kunskapen om livsinkomstens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män.

Löftet om att det även i framtiden finns en grundläggande pension är ett viktigt skäl för en allmän och obligatorisk pensionsförsäkring. För trovärdigheten i det löftet är en politiskt bred överenskommelse och ett finansiellt hållbart system väsentligt. Ett sådant system har Sverige och övertygelsen om att det systemet i sina väsentliga delar kommer att bestå när dagens unga går i pension vilar på en mycket solid grund.

Sjukförsäkring

Målet för området är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

De allmänna socialförsäkringarna är en central del i den svenska modellen och har under lång tid bidragit till att skapa trygghet och motverka ekonomisk utsatthet. De har också bidragit till ökad jämställdhet, en rättvisare fördelning av de ekonomiska resurserna och medverkat till både social sammanhållning och ekonomisk tillväxt. Det är därför viktigt att fortsatt värna våra starka offentliga trygghetssystem vilket förutsätter tydliga krav och effektiv kontroll. Arbetet med att sprida kunskap och att främja starka sociala trygghetssystem och god samordning av trygghetsförmåner är därför prioriterat både i en europeisk och en internationell kontext, inte minst eftersom det underlättar fri rörlighet och bidrar till samhällen som håller ihop.