Mål för spelpolitiken

Målet är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, det vill säga föreningslivet, hästsporten och staten. Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Spelens tillgänglighet och spelens utformning är faktorer som har starkt samband med utvecklingen av spelproblem i befolkningen, särskilt bland unga. Därför är åtgärder för att påverka tillgängligheten till spel av betydelse för att förebygga problem.

För att minska skadeverkningar av spel finns även behov av att utveckla en jämlik tillgång till stöd och behandling av god kvalitet. Det är angeläget att personer med spelproblem och deras anhöriga bör få del av olika former av stöd och behandling från hälso- och sjukvård, socialtjänst och idéburna organisationer.