Mål för statlig förvaltning

Målet för Statlig förvaltning är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Nya styrmodeller ska ge sektorns medarbetare större frihet. Professionernas kunskap, kompetens, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande. Styrningen ska vara tydlig, resultatinriktad, verksamhetsanpassad, strategisk och kopplad till vetenskaplig forskning.

Effektiviseringen ska ge bättre service till medborgarna till en lägre kostnad. Statens servicecenter ska på sikt bidra till att ytterligare effektivisera statsförvaltningen.

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska uppmuntras. Anslutningstakten till e-legitimation ska öka.

Statlig arbetsgivarpolitik: Målet för Statlig arbetsgivarpolitik är en samlad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

Visionen för den statliga arbetsgivarpolitiken är bland annat att ge myndigheterna frihet att själva utforma sin organisation och kompetensförsörjning.

Länsstyrelserna: Nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Målen omfattar samtliga län oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan stat och kommun.

Visionen är bland annat att stärka länsstyrelsernas miljöarbete med inriktning mot bland annat skydd av värdefull natur och sanering av förorenade områden.

Fastighetsförvaltning: Målet är att vara en kostnadseffektiv statlig fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.  Fastighetsförvaltande myndigheter har ett antal målsättningar som ska tillämpas.