Om regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet

För att Sverige ska hålla ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om statliga jobb och medborgarnas tillgång till service. Regeringen har därför beslutat att omlokalisera flera myndigheter och arbetar för att den statliga servicen i landet ska förbättras.

Omlokalisering av myndigheter

Regeringen vill öka den statliga närvaron runt om i Sverige. Regeringen har tidigare fattat beslut om omlokalisering av 12 myndigheter från Stockholm till annan ort och kommer på torsdag den 25 januari 2018 att fatta ytterligare nio beslut om omlokalisering respektive utvidgning av verksamhet utanför Stockholm.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker den statliga närvaron i Skåne och Västsverige

Besluten rör sammanlagt omkring 900 årsarbetskrafter. Den sammantagna bilden när det gäller nya myndigheter, omlokaliseringsbeslut och myndigheters utökning av verksamhet i olika delar av landet är att det handlar om omkring 2 000 jobb runt om i Sverige under mandatperioden. 

Regeringen har tidigare beslutat att de nya myndigheterna Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn ska placeras i Göteborg, Gävle respektive Sundsvall.

Pressmeddelande: Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg

Pressmeddelande: Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Pressmeddelande: Ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn till Sundsvall

Sedan tidigare har regeringen fattat beslut om totalt 12 omlokaliseringar:

 • Delar av Statens servicecenter till Sollefteå
 • E-hälsomyndigheten till Kalmar
 • Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad
 • Statistiska centralbyråns säte och delar av verksamheten till Örebro
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå
 • Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm
 • Polarforskningssekretariatet till Luleå
 • Myndigheten för kulturanalys till Göteborg
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö
 • Delar av Svenska ESF-rådet till Gävle
 • Delar av Universitets- och högskolerådet till Visby
 • Delar av Tillväxtverket till Östersund

Pressmeddelande: Utredning för fler statliga jobb i Härnösand

Pressmeddelande: Fler statliga jobb och bättre service i Västernorrland

Pressmeddelande: Regeringen omlokaliserar sju myndigheter

Regeringen uppdrar åt SCB att lokalisera ytterligare verksamhet till Örebro

Pressmeddelande: Regeringen stärker Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringsuppdrag: Uppdrag att lokalisera delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar

Pressmeddelande: Regeringen omlokaliserar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå

Förbättrad service i hela landet

För att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet behöver vissa myndigheters lokala serviceverksamheter organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Därför ska Statens servicecenter från och med den 1 januari 2019 ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service. En särskild utredare fick i uppdrag att lämna förslag på hur serviceorganisations verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya orter man bör finnas på. Den 29 maj 2018 överlämnade Servicekontorsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.

Parallellt med detta har regeringen gett Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att etablera tio nya servicekontor fram till den 30 juni 2018. Inriktningen är att sex kontor ska lokaliseras till Jokkmokk, Kramfors, Malung-Sälen, Sorsele, Vimmerby, Överkalix samt att fyra servicekontor ska förstärka den lokala statliga servicen i Brandbergen i Haninge, stadsdelen Vivalla i Örebro, stadsdelen Rosengård i Malmö och stadsdelen Angered i Göteborg. Det innebär att kontoren kan placeras i eller i närheten av dessa stadsdelar.

Pressmeddelande: En samlad organisation för att säkra och stärka lokal statlig service

Pressmeddelande: Nu ska den statliga servicen förbättras

Servicekontorsutredningens delbetänkande: SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim

Pressmeddelande: Utredning föreslår 27 nya servicekontor runt om i landet

Servicekontorsutredningens slutbetänkande: SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på fler platser

Nya statliga jobb till Kiruna

Regeringen har presenterat ett förslag till cirka 120 nya statliga jobb i Kiruna. Regeringen bidrar med statliga jobb för att ersätta de årsarbetskrafter som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst i Kiruna.

Pressmeddelande: Nya statliga jobb till Kiruna

Nytt datum för den samlade serviceorganisationen

Vid regeringssammanträdet 30 augusti fattade regeringen beslut om att ändra datum för Statens servicecenters uppdrag att inrätta en samlad serviceorganisation för lokal statlig service. Ändringen innebär att den nya organisationen ska inrättas 1 juni 2019 istället för 1 januari 2019. Bakgrunden är att regeringen vill säkerställa att nödvändig reglering införts innan överföringarna och inordnandet av uppgifter sker.