Om regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet

Uppdaterad

För att Sverige ska hålla ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om statliga jobb och medborgarnas tillgång till service. Under förra mandatperioden beslutade regeringen att omlokalisera flera myndigheter och under pågående mandatperiod vidtar regeringen en rad åtgärder för att stärka den statliga servicen i hela Sverige.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet framgår att vår politik ska komma hela landet till del, både landsbygd, glesbygd och större städer ska kunna utvecklas. Statlig närvaro är därmed en fortsatt viktig fråga för denna regering.

Statlig närvaro

För att fortsätta stärka den statliga närvaron i landet har regeringen under våren 2019 fattat beslut om två uppdrag och en ny förordning som ska säkerställa att regeringen får information som beskriver den statliga närvaron i landet.

Kartläggning av den statliga närvaron

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa vilka statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls (Fi2019/01078/SFÖ). Länsstyrelserna ska vidare beskriva vilken samverkan som sker mellan statliga myndigheter, landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro samt redovisa metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2019.

Planer och beslut om lokalisering

Statskontoret har fått i uppdrag att dels kartlägga och sammanställa tio stora myndigheters planer för lokalisering av verksamhet, dels inhämta uppgifter från dessa myndigheter om beslut som fattats om lokalisering av verksamhet 2014–2018, samt de skäl och överväganden som legat till grund för besluten (Fi2019/01406/SFÖ). Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2019.

Regeringen har även beslutat om en förordning om statliga myndigheters lokalisering (SFS 2019:202). Enligt förordningen ska en myndighets beslut om lokalisering fattas av myndighetens ledning. En myndighet ska också, innan den fattar ett beslut som innebär att myndigheten avvecklar samtliga fasta arbetsställen i en viss kommun, genomföra en konsekvensanalys. Beslut om lokalisering ska skickas till berörd kommun, länsstyrelse och landsting. Förordningen trädde ikraft den 1 juni 2019.

Förbättrad service i hela landet

För att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet behöver vissa myndigheters lokala serviceverksamheter organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Från och med 1 juni 2019 ansvarar Statens servicecenter därför för en samlad organisation, ett resultat av Servicekontorsutredningen förslag och efterföljande hantering. Den samlade organisationen för lokal statlig service ger service avseende Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Verksamheten omfattar 113 kontor fördelat på drygt 100 kommuner och drygt 800 anställda. I januariavtalet har partierna kommit överens om att fler servicekontor i hela landet ska etableras.

Lokalisering av myndigheter

Regeringen vill öka den statliga närvaron runt om i Sverige. Under mandatperioden 2014–2018 fattade regeringen 21 beslut om omlokalisering av myndigheter från Stockholm till övriga delar av landet.

Besluten rör sammanlagt omkring 900 årsarbetskrafter och tillsammans med vissa myndigheters utbyggnader stärktes den statliga närvaron runt om i Sverige med uppskattningsvis 2 000 jobb under den förra mandatperioden.