Statlig förvaltning i statens budget

Statlig förvaltning är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och statförvaltning i statens budget samt anslagen 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten samt 5:1 Länsstyrelserna mm i utgiftsområde 1 Rikets styrelse liksom 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse i utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Området omfattar följande anslag i utgiftsområde 2:

1:1 Statskontoret
1:2 Kammarkollegiet
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:5 Statliga tjänstepensioner mm
1:8 Ekonomistyrningsverket
1:9 Statistiska centralbyrån
1:18  Statens servicecenter

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.