Hoppa till huvudinnehåll

Svensk exportkontroll

Uppdaterad

Regeringen har det övergripande ansvaret för exportkontrollpolitiken. En särskild myndighet, Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, beslutar dock självständigt om tillstånd och tillsyn på området. Till sitt stöd i sitt beslutsfattande har ISP det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet.

Svensk exportkontroll av krigsmateriel

Enligt krigsmateriellagen får exporttillstånd endast ges om säkerhets- eller försvarspolitiska skäl finns för det och exporten inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Närmare principer för prövningen finns i de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport som regeringen beslutat och riksdagen godkänt. ISP behöver också ta hänsyn till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt till FN:s vapenhandelsfördrag ATT. ISP ska göra en helhetsbedömning av alla viktiga omständigheter i ärendet. Export får inte ske om det skulle strida mot ett beslut av FN:s säkerhetsråd, mot en internationell överenskommelse som exempelvis EU-sanktioner eller mot folkrättens regler om export från en neutral stat (så kallade ovillkorliga hinder).

Riktlinjerna preciserar också andra faktorer som gör att tillstånd till export inte bör ges (så kallade villkorliga hinder). Dessa är om en stat befinner sig i väpnad konflikt med en annan stat, är inblandad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt, eller har inre väpnade oroligheter. Särskild vikt ska fästas vid respekten för mänskliga rättigheter i mottagarlandet.

Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Ett sätt att försöka förhindra spridning av material och komponenter för tillverkning av massförstörelsevapen är genom exportkontroll. Produkter med dubbla användningsområden är varor som har legitim civil användning, men som också kan användas för att framställa massförstörelsevapen eller andra produkter av stort militärt värde. Dessa produkter behöver tillstånd för att få exporteras. Tillstånd ges inte om det finns misstanke om att produkterna kan komma att utnyttjas för fel syften. Förutom massförstörelsevapen kontrolleras också missiler med mera som kan bära sådana vapen. Exempel på produkter med dubbel användning är olika kemikalier, högteknologiska maskiner, komponenter och elektronik.

De regler som används i Sverige för produkter med dubbla användningsområden är gemensamma för hela EU. EU:s arbete är nära knutet till verksamhet inom fem internationella samarbetsgrupper, så kallde exportkontrollregimer: Nuclear Suppliers Group, Zanggerkommittén, Australiengruppen, Missile Technology Control Regime och Wassenaararrangemanget. Sverige har också kompletterande nationell lagstiftning.

Laddar...