Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådsarvoden och ersättningar

Uppdaterad

Statsrådens arvoden fastställs av Statsrådsarvodesnämnden, som är en myndighet under riksdagen. Statsråden har även rätt till ersättning för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning.

Arvodet omprövas normalt en gång per år. Från den 1 juli 2024 är arvodet för statsministern 198 000 kronor per månad och för övriga statsråd 156 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden.

Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om avgångsersättning. Ersättningen beslutas av Statsrådsarvodesnämnden. Av nämndens riktlinjer framgår att avgångsersättningens storlek ska svara mot det arvode som den avgående skulle ha fått som statsråd. Ersättningen betalas ut månadsvis av Regeringskansliet och är pensionsgrundande.

Ett statsråd får normalt avgångsersättning under högst ett år. Ersättningen ska minskas med vad statsrådet dels får i ersättning med anledning av anställning, uppdrag eller liknande verksamhet, dels får eller har rätt att få i pension eller liknande. Avräkning görs inte för arvoden av tillfällig natur, som arvoden för tidningsartiklar eller föredrag, om dessa inkomster sammantagna årligen understiger 22 000 kr.

Avdrag på arvode

Statsråden har ett arvode för sitt uppdrag, inte lön, och omfattas inte heller av de vanliga reglerna om sjukförsäkring, föräldraförsäkring och semester. Statsrådet förutsätts alltid vara i tjänst. Utgångspunkten är att ett statsråd kan fullfölja sitt uppdrag, även om hon eller han kan ha förfall att utföra uppgifter till exempel på grund av sjukdom eller ledighet.

Det finns en särskild reglering om sjukavdrag för statsråden inklusive statsministern, lagen (1991:359) om arvoden till statsråden med mera. Lagen reglerar situationer då ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom. Om ett statsråd bedömer att hon eller han inte kan fullgöra sitt uppdrag som statsråd på grund av sjukdom ska hon eller han enligt lagen anmäla det till Regeringskansliet.

Om ett statsråd inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag göras på arvodet.

Ersättning till statsråd

Statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga har rätt till ersättning för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning. Statsrådens rätt till ersättning behandlas i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden med mera och i beslut av Regeringskansliet.

Ett statsråd som har mer än 70 km från hemorten till Stockholm har rätt till ersättning för boendekostnader samt så kallad avlöningsförstärkning, om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda enligt inkomstskattelagen (12 kap. 18-20 §§ IL). Statsrådet har även rätt till ersättning för kostnader för resor mellan Stockholm och hemorten.

För ett statsråd är den så kallade avlöningsförstärkningen 4 400 kr/mån och ersättningen för boendekostnader högst 9 000 kr/mån.

Statsministerns tjänstebostad

Sagerska huset är statsministerns tjänstebostad. I inkomstskattelagen (1999:1229, 11 kap, 10 §) finns en bestämmelse som innebär att statsministerns förmån av tjänstebostad som följer med ämbetet inte är skattepliktig om statsministern dessutom disponerar en privat bostad.

Harpsund testamenterades år 1952 till staten av affärsmannen Carl August Wicander. Ändamålet med donationen är att statsministern ska använda Harpsund både för sin egen del och för att där kunna ta emot svenska och utländska gäster. Harpsund används idag för representation, arbete, regeringskonferenser och rekreaktion.

Laddar...