Regeringskansliets kommunikationspolicy

Uppdaterad

Regeringskansliets kommunikationspolicy omfattar både intern och extern kommunikation. Den innehåller bland annat mål, kärnvärden för kommunikationen samt beskriver ansvarsfördelningen för kommunikationsverksamheten i Regeringskansliet.

Policyn tar sin utgångspunkt i Regeringskansliets uppgift enligt regeringsformen, att bereda ärenden och biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt. Uppgiften innebär bland annat att kommunicera regeringens politik. Offentlighetsprincipen, språklagens krav på enkelhet och begriplighet samt regler om att information ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning är andra grunder för kommunikationspolicyn.

Policyn är den gemensamma utgångspunkten för Regeringskansliets kommunikationsverksamhet.

Kommunikationspolicy för Regeringskansliet