Regeringskansliets utgifter

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i "Årsredovisning för Regeringskansliet 2016".

Utgifter per departement i miljoner kronor

Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

2012 2013 2014 2015 2016
Statsrådsberedningen 191 184 178 180 188
Arbetsmarknadsdepartementet 141 149 161 123 142
Finansdepartementet 475 497 513 510 533
Försvarsdepartementet 165 180 189 152 161
Justitiedepartementet 348 362 380 394 429
Kulturdepartementet 96 100 100 150 147
Landsbygdsdepartementet 147 149 151 - -
Miljö- och energidepartementet 159 156 165 218 219
Näringsdepartementet 307 319 338 523 517
Socialdepartementet 315 326 318 253 269
Utbildningsdepartementet 187 204 218 207 221
Utrikesdepartementet 2400 2431 2521 2674 2727
Regeringskansliets förvaltningsavdelning 638 630 654 664 658
Gemensamt 900 886 1034 786 880
Hela Regeringskansliet 6469 6573 6920 6834 7091

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag respektive år.

2012 2013 2014 2015 2016
Kostnader för personal* 4 343 4 510 4 842 4 696 4 972
Kostnader för lokaler 1385 1361 1381 1 411 1 431
Övriga driftkostnader 913 867 892 936 924
Finansiella kostnader 52 51 21 48 31
Transfereringar 1 - - - -
Amortering** 227 259 263 256 261
Intäkter -452 -475 -479

-513

-528

Utfall 6 469 6 573 6 920 6 834 7091

Regeringskansliets lokalkostnader

Regeringskansliet hyr sina lokaler. Kostnaderna för Regeringskansliets lokaler var år 2016 1 437 miljoner kronor. Knappt hälften av kostnaden avser Regeringskansliets lokaler i Sverige, resten avser utlandsmyndigheterna (det vill säga ambassader, konsulat med mera).

De flesta lokalerna ägs av Statens fastighetsverk, SFV, och är en del av kulturarvet. De flesta av lokalerna ligger i Stockholms innerstad och hyrs på marknadsmässiga villkor. Många av lokalerna är specialanpassade för RK:s behov.

Regeringskansliets inköp

År 2016 köpte Regeringskansliet varor och tjänster för cirka 873 miljoner kronor. Summan omfattar de inköp som regleras av lagen för offentlig upphandling. Inköpsvolymen fördelades per kategori ungefärligt enligt följande: IT och telecom 27 procent, intern service 31 procent, personal och kompetens 6 procent, kommunikation 8 procent, resor, möten och representation 19 procent samt utredning och administration 9 procent.

Inköpsfördelningen mellan departementen såg då ut som följer: Förvaltningsavdelningen 42 procent, Utrikesdepartementet 33 procent, Finansdepartementet 6 procent, Näringsdepartementet 6 procent, Justitiedepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet 2 procent vardera, Statsrådsberedningen, Kulturdepartementet, Försvarsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet 1 procent vardera.

Ramavtal som Regeringskansliet har tecknat kan även användas av kommittéer och utredningar som tillsatts av regeringen liksom av utrikesrepresentationen. Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Regeringskansliet hade år 2016 cirka 290 olika avtal och ramavtal.

Information om befintliga statliga ramavtal samt om upphandlingar av statliga ramavtal på avropa.se

År 2016 köpte kommittéer, utredningar samt utrikesrepresentation för ca 265 miljoner kronor.

Sök Regeringskansliets pågående upphandlingar i databasen OPIC