Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Statsrådsberedningen 191 184 178 180 188 196
Arbetsmarknadsdepartementet 141 149 161 123 142 155
Finansdepartementet 475 497 513 510 533 574
Försvarsdepartementet 165 180 189 152 161 172

Justitiedepartementet

348 362 380 394 429 446

Kulturdepartementet

96 100 100 150 147 158

Landsbygdsdepartementet

147 149 151 - - -

Miljö- och energidepartementet

159 157 165 218 219 207

 Näringsdepartementet

307 319 338 523 517 554

 Socialdepartementet

315 326 318 253 269 299

 Utbildningsdepartementet 

187 204 218 207 221 232

 Utrikesdepartementet

2400 2432 2521 2673 2727 2936

Förvaltningsavdelningen

638 630 654 664 658 691
Gemensamt* 900 886 1034 787 880 862
Regeringskansliet 6469 6574 6920 6834 7091 7482

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kostnader för personal* 4 343 4 510 4 842 4 696 4 972 5 280 
Kostnader för lokaler 1385 1361 1381 1 411 1 431 1 463 
Övriga driftkostnader 913 867 892 936 924 957
Finansiella kostnader 52 51 21 48 31 46 
Transfereringar 1 - - - - -
Amortering** 227 259 263 256 261 251
Intäkter -452 -475 -479

-513

-528

-515 

Utfall 6 469 6 573 6 920 6 834 7 091 7 482

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2018. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2018.