Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverks Diarienummer: Ku2010/961/KV

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att förbereda arbetet inför en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet fr.o.m. 2011. Modellens införande förutsätter både regeringsbeslut och riksdagens godkännande under hösten 2010.