Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att utarbeta underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen Diarienummer: M2013/3203/Kl

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) får i uppdrag att i samråd med Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbeta underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen. Underlaget ska omfatta en sammanställning och en analys av aktuell klimatforskning med relevans för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, de klimat- och energipolitiska målen till 2020 och visionen att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 30 november 2014.