Uppdrag angående uppföljning av eHälsa och trygghetslarm i kommunerna Diarienummer: S2014/1397/FST

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att:
- följa upp hur stimulansbidrag för att utveckla eHälsa i socialtjänsten under 2014 har använts samt om grundkrav och villkor för användningen har uppfyllts,
- fortsätta att utveckla nyckeltal för användningen av eHälsa i kommunerna,
- följa upp och redovisa på Socialstyrelsens hemsida de framtagna nyckeltalen på ett sätt som är lättillgängligt, transparent och så långt som möjligt jämförbart mellan kommuner,
- beskriva och analysera resultaten som framkommer av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av eHälsa, samt att
- genomföra en fördjupad kartläggning av hur kommunerna arbetar med trygghetslarm, hur de säkerställer att beviljade larm fungerar på ett säkert sätt, om de har påbörjat processen att gå över till digitala trygghetslarm samt när de bedömer att denna process ska vara avslutad.

Uppföljningen av stimulansbidrag ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2015.