Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra vissa insatser kring barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård Diarienummer: S2014/2929/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra vissa insatser för att öka kunskapen om barn i psykiatrisk tvångsvård samt att förbättra deras tillgång till information.

Socialstyrelsen ska ta fram ett material som informerar barn och unga som vårdas i psykiatrisk vård om deras rättigheter. Socialstyrelsen ska även genom exempelvis en dialog med berörda verksamheter och bearbetning av befintliga data peka på möjliga orsaker till att flickor är kraftigt överrepresenterade när det gäller vidtagna tvångsåtgärder samt föreslå hur detta kan undersökas närmare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014 till Socialdepartementet.