Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående utbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi Diarienummer: S2014/3389/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och E-hälsomyndigheten i uppdrag att i samverkan med varandra producera och tillgängliggöra en webbaserad utbildning inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten.

En delredovisning av hur uppdraget fortskrider, vilka delmoment som utbildningen kommer att innehålla samt en plan för framtida förvaltning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 december 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2015.