Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Diarienummer: S2014/3531/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att analysera det nya regelverket som trädde i kraft den 1 juli 2013 och som innebär att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma hälso- och sjukvård som asylsökande (se vidare proposition Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, prop. 2012/13:109).

Statskontoret ska löpande hålla Socialdepartementet informerat om genomförandet av uppdraget. Myndigheten ska lämna en delrapport till Socialdepartementet senast den 15 april 2015 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2016.