Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Uppdrag att delta i gemensamma åtgärder beträffande direktivet om byggnaders energiprestanda Diarienummer: N2014/4778/E

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att vara deltagande myndighet i den gemensamma åtgärden för att bistå i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.