Uppdrag till Statens kulturråd att göra en kartläggning av för offentligheten öppna konstnärshem eller museer kopplade till enskilda konstnärskap Diarienummer: Ku2015/02242/KI

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att göra en kartläggning av för offentligheten öppna konstnärshem eller museer kopplade till enskilda konstnärskap i Sverige, som i dag inte får någon form av statligt bidrag men som kan anses vara av nationellt intresse. Statens kulturråd ska även lämna en redogörelse för hur finansieringen för de aktuella konstnärs-hemmen ser ut.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska, där så är lämpligt, samråda med Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Konstnärs-nämnden, Statens musikverk, Riksförbundet Sveriges museer och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regerings-kansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2016.