Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet Diarienummer: N2015/06816/ITP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet. I uppdraget ingår att kartlägga behov och önskemål hos berörda offentliga aktörer, utforma ett utbildningsprogram, organisera genomförandet samt följa upp och utvärdera genomförd utbildning.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samarbete med det nationella sekretariat för bredbandskoordinatorer som har upprättats i enlighet med regeringens beslut den 28 maj 2015 med uppdrag till PTS att upprätta och admini­strera ett nationellt sekretariat avseende bredbandskoordinatorer (dnr N2015/4466/ITP). Utbildningen ska bland annat vara en del av den kompetensutveckling som det nationella sekretariatet ska tillhandahålla för de regionala bredbandskoordinatorerna. I genomförandet av uppdra­get ska PTS samråda med berörda nationella myndigheter och aktörer på regional nivå, samt Sveriges Kommuner och Landsting. Synpunkter ska även inhämtas från marknadsaktörer och ideella organisationer.

PTS ska redovisa uppdraget inklusive en utvärdering av utbildningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Bakgrund

För att förbättra förutsättningarna för och underlätta utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet i hela landet är det av stor vikt att de aktörer som bidrar till utbyggnaden på nationell, regional och lokal nivå har relevant kunskap och kompetens om bredbandsutbyggnad. Som ett led i PTS bredbandsfrämjande arbete finns det ett flertal områden där myndigheten kan bidra med relevant kunskapsöverföring. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas för att underlätta för samarbete och koordinering på både lokal och regional nivå inom områden som PTS som sektorsmyndighet ansvarar för, t.ex. nätsäkerhet, robusthetsfrågor och konkurrensreglering.

Ökad kunskap och samsyn kring utbyggnaden av bredband bland offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå kommer även att gagna icke-offentliga aktörer som bygger ut bredband och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av de bredbandsstöd som finns att tillgå inom ramen för både landsbygds- och regionalfonds­program.

Skälen för regeringens beslut

För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet finns behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring metoder och arbetssätt. PTS bör därför ges i uppdrag att kartlägga behov och önskemål samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning som bidrar till att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad i hela landet.