Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om översyn av beredskapszoner Diarienummer: M2015/03597/Ke

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Strålsäkerhetsmyndigheten att genomföra en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter med joniserande strålning. Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berörda länsstyrelser samt med andra berörda myndigheter och aktörer.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energi­departementet) senast den 1 april 2017.

Bakgrund

Beredskapszonerna regleras i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Strålsäkerhetsmyndigheten har inom ramen för sitt ordinarie myndig­hets­uppdrag analyserat behoven av en översyn av beredskaps­zonerna. Analysen är utgiven som en myndighetsrapport (SSM 2014:36). Av rapporten framgår följande:

  • Den geografiska definitionen av beredskapszonerna samt krav om åtgärder inom respektive beredskapszon bör ses över. De inre beredskapszonerna utgår från gamla tiders telefonväxelområden och i dag saknas anledning att utforma beredskapszoner därefter. Den geografiska definitionen av de s.k. indikeringszonerna utgår i vissa fall från kommun- och församlingsgränser som inte längre finns eller har ändrats under åren.

  • Sedan förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor upp­­rätta­des har tillståndsansökningar lämnats in för nya verksamheter med joniserande strålning och verk­sam­heten vid vissa kärn­tek­niska anläggningar har för­ändrats markant. Det finns därför anledning att utifrån verk­­sam­­heter­­nas art och de risker som är förknippade med dem se över vilka verksamheter med joniserande strålning som bör omfattas av förordningen och av kraven om att upprätta en beredskapszon.

  • Enligt rådets direktiv 2013/59/Euratom ska medlemsländerna fastställa referensnivåer för ex­po­nering i nödläge och upp­rätta beredskapsplaner så att referensnivåerna kan innehållas vid en radiologisk olycka eller nukleär nödsituation. Genomförandet av direktivet kan därmed få betydelse för hur bered­skaps­zonerna bör utformas, eftersom det är inom dessa zoner som specifika åtgärder ska förberedas.

  • Beredskapszonerna runt de svenska kärntekniska anläggningarna är inte utformade med hänsyn till etablerade inter­natio­nella rekommendationer och vägledningar. 

  • Lärdomar från kärnkraftolyckan i Fukushima Daiichi 2011 bedöms kunna påverka den geografiska utformningen av de svenska beredskapszonerna samt upprättandet av krav på skyddsåtgärder inom respektive beredskapszon.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.