Uppdrag om översyn av förordningen (2001:554) om kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Diarienummer: M2015/03598/R

Publicerad

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att göra en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och bedöma om det finns normer som bör ändras eller tas bort eller om det finns behov av nya normer.

Ladda ner:

Bedömningen ska utgå ifrån de krav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och vad som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energi­departementet) senast den 29 april 2016.