Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att följa upp handläggningen av prövningsärenden Diarienummer: M2015/04144/Ke

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att föreslå lösningar till förbättrad balans i handläggningen av ärenden om godkännande av bekämpningsmedelsprodukter. Utgångspunkten för förslagen är ett fortsatt säkerställande av en hög skyddsnivå och djurs hälsa och för miljön.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016.