Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet Diarienummer: S2015/07798/FST

Regeringen uppdrog den 3 december åt Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet (MFD).

Ladda ner:

Statskontoret ska genomföra analysen enlighet den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 i rapporten Modell för myndighetsanalyser (2008:17).

Uppdragets omfattning

Statskontoret ska:

− analysera hur MFD fullgör sitt uppdrag,

− analysera hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens

möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på faktorer som

är särskilt viktiga för verksamheten,

− analysera om regeringens styrning är ändamålsenlig och

− peka ut områden som är särskilt viktiga för myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver.

Myndigheten för delaktighet hjälper till med underlag

MFD ska bistå Statskontoret med underlag och information för analysen.

Statskontoret ska informera Regeringskansliet om hur analysen fortlöper och senast den 22 juni 2016 redovisa uppdraget till regeringen.