Uppdrag åt SMHI att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Diarienummer: M2016/00090/Nm

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Ladda ner:

Uppdraget ska i första delen redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016.

Myndigheten ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartememet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.