Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen Diarienummer: N2016/00258/FF

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöområdet, KOM (2009)248, (EUSBSR, nedan kallad Östersjöstrategin) i enlighet med kommissionens handlingsplan i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska redogöra för vilka delmål i strategin som berör myndighetens verksamhetsområde närmast och hur myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål. Tillväxtverket ska även beakta närliggande områden som faller under annan myndighets huvudsakliga verksamhetsområde. Tillväxtverket ska specificera de delmål där myndigheten bedömer att ett samarbete behöver inledas med annan myndighet och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Redovisningen ska, med utgångspunkt från regeringens mål om att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, omfatta bedömd och faktisk nytta och resultat för den egna myndigheten, annan offentlig förvaltning samt näringsliv. Resultaten kan med fördel förtydligas med exempel från olika aktiviteter och projekt.

Tillväxtverket ska redogöra för hur strategin beaktas i genomförandet av de EU:s struktur- och investeringsfondsprogram för vilka myndigheten ansvarar.

Tillväxtverket ska senast den 31 mars 2016 inkomma med ovanstående redogörelser till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Tillväxtverket ska löpande inom ramen för sina respektive verksamhetsområden:

– ­­­Bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med underlag, information och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner. ­­

– Bidra till att utveckla effektiva former för internationell och tvärsektoriell samverkan i Östersjöregionen mellan relevanta myndigheter, regionala och lokala aktörer och näringsliv för ett framgångsrikt genomförande av Östersjöstrategin.

– Tillväxtverket ska samverka och samråda med relevanta myndigheter och organisationer i Östersjöregionen samt med EU-kommissionen i genomförandet av sitt uppdrag.

– I förekommande fall beakta och verka för synergier med uppdragen att bidra till regionalt tillväxtarbete och genomförandet av En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (regeringens beslut den 9 juli 2015, dnr N2015/05297/RT) samt tillämpliga delar av En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (regeringens beslut den 27 augusti 2015, dnr N2015/06135/MRT)

– Verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sina respektive verksamhetsområden för att bidra till strategins mål.

– Redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för Tillväxtverkets engagemang inom ramen för strategin. Såväl EU:s stödprogram som andra nationella eller externa finansieringskällor ska beaktas.

– I förekommande fall redogöra för möjligheten att föra samman olika finansieringskällor tillsammans med annan myndighet för att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål.

– Redogöra för hur EU:s struktur- och investeringsfondsprogram som myndigheten ansvarar för har bidragit till strategins genomförande. I sin redovisning ska myndigheten i förekommande fall föreslå åtgärder för att förbättra programmens bidrag till att nå strategins mål.

Tillväxtverket ska hålla samman ett brett genomförandenätverk för svenska huvudintressenter och bidra till att genomförandet sker på ett samordnat sätt. Uppdraget bör kopplas till strategiskt regionsamarbete. Nätverket ska utgöra en mötesplats för dialog och samverkan mellan statliga myndigheter med uppgifter i genomförandet av Östersjöstrategin och de regionalt utvecklingsansvariga länsstyrelserna, landstingen, samverkansorganen och Gotlands kommun m.fl. Tillväxtverket ska bygga upp och sprida kunskap om arbetet med strategin.

Tillväxtverket ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.

I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.

Tillväxtverket ska årligen sammanställa en rapport och övergripande analys om strategins genomförande, baserad på berörda myndigheters årliga redovisningar av sitt uppdrag att bidra till genomförandet av Östersjöstrategin. Tillväxtverkets rapport och övergripande analys ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017, 2018, 2019 och 2020.

Skälen för regeringens beslut

Östersjöstrategin framhåller vikten av ett integrerat arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen med strategin.

I regeringens skrivelse "Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen" (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin och dess genomförande.

För att genomföra strategin bedömer regeringen att myndigheter bör ha ett stort ansvar på nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. Likaledes bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.