Uppdrag att analysera teknik- och kunskapsöverföring mellan industrisektorer i Brasilien och Sverige Diarienummer: N2016/02441/IF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att analysera möjligheter, begränsningar och potentiella effekter av teknik- och kunskapsspridning i stora internationella och gränsöverskridande affärs- och industriprojekt.

Ladda ner:

Analysen ska öka kunskapen om möjligheter till och begränsningar för specifika framtida samarbeten mellan Brasilien och Sverige inom och mellan olika industrisektorer. Analysen ska inkludera såväl stora som små företag i olika branscher samt nya typer av forsknings- och innovationssamarbeten.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Sveriges export- och investeringsråd, Verket för innovationssystem, Tillväxtverket, Sveriges ambassad i Brasilia och i aktiv samverkan med berörda brasilianska och svenska intressenter såsom företag, universitet och högskolor.

En slutrapport med redovisning av uppdragets genomförande och resultat ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017. I rapporten ska Tillväxtanalys lämna förslag på olika strategier i form av t.ex. konkreta styrmedel, plattformar för samtal och tänkbara samarbeten. Rapporten ska vara på svenska och engelska och innehålla en sammanfattning på svenska, engelska och portugisiska. En delrapport av så långt funna resultat, i form av en sammanfattning och en kort presentation på svenska, engelska och portugisiska, ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2016 för möjlig användning i samband med Innovationsveckan i Brasilien i oktober 2016.

Uppdraget utgör en del av regeringens exportstrategi och Team Sweden-satsning. I extern kommunikation kring uppdraget ska hänvisning göras till regeringens exportstrategi.

Skälen för regeringens beslut

Brasilien är ett land som erbjuder Sverige en unik möjlighet att utveckla en förstärkt exportstrategi. Landet har, med sina drygt 200 miljoner invånare, en bruttonationalprodukt som i dag är ca fem gånger större än Sveriges men som förväntas utvecklas till världens femte största ekonomi fram till 2050. Sverige och svenska företag har en stark ställning i Brasilien med ca 200 företag på plats som sysselsätter ca 70 000 människor.

Genom att bygga vidare på tidigare erfarenheter kan bilaterala samarbeten utvecklas inom ett antal områden där Sverige och Brasilien har gemensamma intressen.

Att Brasilien är ett strategiskt viktigt land för Sverige och att de kontakter och samarbetsformer som redan finns kan användas som katalysator för innovationssamarbeten och ökat handelsutbyte även i andra sektorer fastslogs av den delegation som leddes av närings- och innovationsministern i maj 2015.