Uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket angående tillgänglighet till antibiotika Diarienummer: S2015/05372/FS

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utforma förslag för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genomföra uppdraget i samverkan med varandra

Ladda ner:

Förslag till en eller flera modeller för hur sådan antibiotika ska göras tillgängliga ska utformas så att detta kan ske under former där risken för resistensutveckling minimeras samtidigt som bästa möjliga vård möjliggörs för patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.

Flera initiativ har tagits av läkemedelsföretag, regeringen och inom Europeiska unionen (EU) i syfte att inom de närmaste åren tillgängliggöra nya varianter av redan existerande antibiotikaklasser. I ett något längre perspektiv kommer förhoppningsvis även nya antibiotikaklasser finnas tillgängliga. Vissa problem har dock uppmärksammats när det gäller att kombinera tillgänglighet av nya effektiva antibiotika med en kontrollerad restriktiv användning för att motverka resistensutveckling. På grund av risken för en tilltagande resistensproblematik kan vidare behov finnas av äldre antibiotika där tillgängligheten i dag sviktar nationellt.