Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att redovisa arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna Diarienummer: S2016/02762/FS

Publicerad

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) får i uppdrag att redovisa sitt utvecklingsarbete av den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna. Utvecklingsarbetet ska även fortsättningsvis säkerställa bl.a. jämlik och tidig tillgång till läkemedel samt en god kostnadskontroll inom en fortsatt sammanhållen nationell modell för läkemedel inom förmånerna.

Ladda ner:

Viktiga utgångspunkter i regeringens arbete inom läkemedelsområdet är en jämlik och tidig tillgång till innovativa och kostnadseffektiva läkemedel. Att nya kostnadseffektiva läkemedel snabbt kommer till användning är viktigt både ur ett patientperspektiv men också för att vården ska kunna utvecklas och vara effektiv. Samtidigt är det grundläggande att alla processer kännetecknas av transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet.

I uppdraget ingår bland annat att redogöra för hur utvecklingsarbetet uppfyller de rättsliga kraven på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Myndigheten ska även redovisa vilka läkemedelsgrupper som avses hanteras inom ramen för de olika processer som utvecklas samt vilka urvalskriterier som ligger bakom valet av läkemedelsgrupper och läkemedel som avses bli föremål för respektive process.