Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet Diarienummer: S2016/03245/FS

Publicerad

Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska därför ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad
till matvanor och fysisk aktivitet.

Ladda ner:

Övervikt och fetma innebär en ökad risk för flera sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa former av cancer. Forskning har visat att arbetet för att påverka och förebygga ohälsa relaterad till dåliga matvanor och fysisk inaktivitet, till exempel övervikt, kräver insatser inom flera sektorer och av många aktörer.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska därför bland annat analysera och lämna förslag på hur statliga myndigheter, kommuner och landsting, förenings- och näringslivet samt arbetsmarknadens parter kan medverka i ett långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2017.

Matvanorna är inte tillräckligt bra

Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten 2010–11 visar att matvanorna bland vuxna i Sverige har blivit bättre, men de är fortfarande inte tillräckligt bra ur ett
folkhälsoperspektiv. De senaste åren har andelen vuxna med en stillasittande
fritid legat på en stabil nivå (13–15 procent) med små skillnader
mellan kvinnor och män.