Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd att fördela medel till biblioteksverksamhet Diarienummer: Ku2016/01305/KI

Publicerad

Med förbehåll för att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) ger regeringen Statens kulturråd i uppdrag att under 2016 fördela särskilda medel till regional biblioteksverksamhet och folkbibliotek för verksamhet som riktar sig till bland annat nyanlända och asylsökande. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av medlens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 maj 2017.

Ladda ner: