Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag valideringsstudie medicinska åldersbedömningar Diarienummer: S2016/04832/FS (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar av 18-årsgränsen inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och brottsmålsprocessen.

Ladda ner:

Uppdraget ska ske utifrån utgångspunkten att metoden ska vara vetenskaplig, tillförlitlig och etisk och samordnas med det arbete som görs inom ramen för det uppdrag som Rättsmedicinalverket har fått gällande att genomföra medicinska åldersbedömningar. I Socialstyrelsens uppdrag ingår det att se över om de metoder som Rättsmedicinalverket avser att använda skulle kunna kompletteras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter.

Socialstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) underrättade om studiens genomförande. Myndigheten ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017. Uppdraget ska sedan slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017.